BIP
Grafika BIP

Kompetencje i zadania

Zakres działania:

Do zakresu działania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Dębicy należy w szczególności:

 1. Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie.
 2. Ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy.
 3. Opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań.
 4. Składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, w tym opinii o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie.
 5. Delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora powiatowego urzędu pracy.
 6. Opiniowanie wniosków o odwołanie dyrektora powiatowego urzędu pracy.

Powiatowa Rada Rynku Pracy w Dębicy opiniuje:

 1. Celowość realizacji programów specjalnych, biorąc pod uwagę w szczególności:
  • liczbę osób objętych programem i kryteria doboru tych osób,
  • zakładane rezultaty programu specjalnego, w tym przewidywaną efektywność kosztową i zatrudnieniową,
  • koszty realizacji programu specjalnego, w tym poszczególnych przedsięwzięć.
 2. Proponowane przez starostę zmiany realizacji programów specjalnych.
 3. Celowość realizacji Programu Aktywizacja i Integracja biorąc pod uwagę w szczególności:
  • kryteria doboru bezrobotnych,
  • zakładane efekty realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.

W skład Powiatowej Rady Rynku Pracy wchodzą osoby powołane przez starostę spośród działających na terenie powiatu terenowych struktur każdej organizacji związkowej i organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy  o Radzie Dialogu Społecznego, społeczno – zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych, organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy. Starosta może powoływać w skład rady rynku pracy trzech przedstawicieli spośród organów jednostek samorządu terytorialnego lub nauki o szczególnej wiedzy i autorytecie w obszarze działania tej rady.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
PUP Dębica
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2019-12-04 09:09
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
Wilczyńska-Ziomek Kinga 2019-06-17 12:49
Zatwierdzenie
Wilczyńska-Ziomek Kinga 2019-06-17 12:49
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry