BIP
Grafika BIP
Strona główna/Menu Podmiotowe/Praca w PUP Dębica/Nabór na wolne stanowiska pracy/NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE INFORMATYK - 1 (..)

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE INFORMATYK - 1 stanowisko w Dziale Informatyki, Statystyki, Analiz i Kontroli

DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W DĘBICY
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

INFORMATYK - 1 stanowisko
w Dziale Informatyki, Statystyki, Analiz i Kontroli

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie co najmniej średnie (wymagane wykształcenie kierunkowe informatyczne),
 • doświadczenie zawodowe: 3 letni staż pracy,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych i komputera (m.in. w zakresie pakietu Microsoft Office),
 • umiejętność obsługi programów graficznych w celu przygotowywania materiałów promocyjnych (m.in. Pakietu ADOBE),
 • znajomość języków (programowania): HTML,
 • znajomość zagadnień związanych z sieciami komputerowymi,
 • znajomość zagadnień związanych z konfiguracją i pracą serwerów oraz ich monitoringiem,
 • instalowania, konfiguracji i serwisowania stacji roboczych pracujących w sieci pod kontrolą systemów operacyjnych z rodziny Windows,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego lub Unii Europejskiej oraz innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP,
 • w przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego znajomość języka polskiego powinna zostać potwierdzona dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

 Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w pracy w samorządzie lub na stanowisku o podobnym zakresie obowiązków (mile widziane),
 • znajomość rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych,
 • znajomość Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 • znajomość:
 1. ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 2. ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
 3. ustawy o samorządzie powiatowym,
 4. ustawy o pracownikach samorządowych,
 5. ustawa o dostępie do informacji publicznej,
 6. ustawy o doręczeniach elektronicznych,
 7. ustawy o ochronie danych osobowych,
 8. ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa,
 9. ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej,
 10. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 11. ustawy o statystyce publicznej,
 • dobra znajomość zagadnień dotyczących administrowania sieciami komputerowymi,
 • umiejętności praktyczne w instalacji i konfiguracji stacji roboczych dla systemów operacyjnych z rodziny Windows,
 • umiejętności praktyczne w konfigurowaniu stacji roboczych do pracy w sieciach komputerowych,
 • umiejętności praktyczne w diagnozowaniu i serwisowaniu stacji roboczych pracujących na systemach operacyjnych z rodziny Windows,
 • umiejętności praktyczne w instalacji, konfiguracji i monitorowaniu serwerów z systemami operacyjnymi Windows, Linux,
 • umiejętność w konfiguracji urządzeń mobilnych pracujących pod kontrolą systemu Android,
 • znajomość systemów do wirtualizacji (VMware),
 • wiedza z zakresu zarządzania i serwisowania serwerów w oparciu o systemy operacyjne: Windows, Linux, VMware (ESXi),
 • wiedza z zakresu instalowania, konfigurowania, zarządzania i serwisowania serwerów baz danych: SQL: MSSQL, PostgreSQL, MySQL,
 • znajomość zagadnień związanych z elektronicznym obiegiem dokumentów,
 • znajomość systemów klasy CMS,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym obsługę oprogramowania i sprzętu anglojęzycznego,
 • zdolności interpersonalne - komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność pracy w zespole, samodzielność w wykonywaniu zadań,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • dobra organizacja pracy,
 • systematyczność, dokładność;
 • gotowość do stałego zgłębiania wiedzy,
 • prawo jazdy kat. B,
 • mile widziane doświadczenie pracy w administracji publicznej.

 Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • opracowywanie, gromadzenie i przechowywanie obowiązującej sprawozdawczości statystycznej, w szczególności sprawozdawczości statystycznej o rynku pracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i informacji w zakresie realizowanych zadań we współpracy z komórkami organizacyjnymi PUP,
 • tworzenie koniecznych baz danych statystycznych, informacji i bieżące przekazywanie ich zainteresowanym komórkom organizacyjnym i instytucjom,
 • graficzna prezentacja danych statystycznych,
 • sporządzanie wydruków komputerowych,
 • administrowanie siecią komputerową,
 • administrowanie serwerami,
 • administrowanie sprzętem komputerowym,
 • konfiguracja urządzeń sieciowych,
 • administrowanie oprogramowaniem,
 • serwis sieci komputerowej,
 • serwis sprzętu komputerowego,
 • serwis urządzeń mobilnych,
 • analizowanie sprzętu komputerowego za pomocą autotestów,
 • archiwizacja danych,
 • regularne i bieżące tworzenie kopii zapasowych z urządzeń sieciowych,
 • publikacja treści na stronie BIP, WWW,
 • przydzielanie użytkownikom identyfikatorów, haseł oraz uprawnień do sieci,
 • udzielanie wsparcia użytkownikom systemów informatycznych w codziennej pracy realizowanej z wykorzystaniem sieci komputerowej,
 • współpraca z producentami oprogramowania i dostawcami sprzętu sieciowego użytkowanego w Urzędzie,
 • nadzór nad przyjmowaniem do eksploatacji i użytkowaniem specjalistycznych programów komputerowych niezbędnych do wykonywania zadań ustawowych realizowanych przez PUP,
 • planowanie oraz czuwanie nad modernizacją, eksploatacją oprogramowania i informatyzacją w PUP zgodnie z obowiązującymi wymaganiami, standardami określonymi przepisami prawa i wytycznymi odpowiednich służb,
 • realizacja zadań wynikających z ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne i innych odnoszących się do funkcjonowania systemów informatycznych w administracji  publicznej,
 • tworzenie dodatkowego oprogramowania na potrzeby urzędu,
 • szkolenie pracowników w zakresie obsługi komputerów i oprogramowania,
 • obsługiwanie poczty elektronicznej oraz innych elektronicznych skrzynek podawczych,
 • nadzorowanie oprogramowania zainstalowanego na komputerach w urzędzie,
 • reagowanie na awarie infrastruktury IT oraz diagnozowania i rozwiązywanie problemów związanych ze sprzętem komputerowym ( m.in. urządzenia sieciowe, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, zasilacze awaryjne),
 • obsługa techniczna spotkań PUP w zakresie zapewnienia i podłączenia niezbędnego sprzętu komputerowego (w tym audio oraz video) oraz oprogramowania,
 • tworzenie ulotek, plakatów i innych materiałów promocyjnych,
 • dokonywanie niezbędnych zakupów na potrzeby urzędu,
 • przygotowywanie informacji dla potrzeb analizy rynku pracy,
 • obsługa baz danych,
 • bieżąca współpraca z instytucjami i urzędami (np. Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wojewódzkim Urzędem Pracy, Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim, Głównym Urzędem Statystycznym, Starostwem Powiatowym, SYGNITY, kontrahentami, operatorami sieci teleinformatycznych w zakresie dostępu do internetu i telefonii internetowej VOIP),
 • bieżąca współpraca z komórkami organizacyjnymi PUP,
 • nadzór i zarządzanie dedykowanym publicznym służbom zatrudnienia oprogramowaniem SYRIUSZ STD,
 • współdziałanie z pracownikami działu Finansowo-Księgowego odpowiedzialnym za prowadzenie ewidencji księgowej ilościowo-wartościowej środków trwałych i wartości niematerialnych w zakresie będącego na stanie PUP sprzętu komputerowego oraz oprogramowania,
 • archiwizacja dokumentów wytworzonych na stanowisku pracy,
 • wykonywanie innych niewymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych, wydawanych przez Dyrektora PUP, należą do zadań pracownika Działu Informatyki, Statystyki, Analiz i Kontroli.

 Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Stanowisko urzędnicze, związane między innymi z bieżącą obsługą informatyczną tj: codziennym odbieraniem korespondencji elektronicznej przesłanej na pocztę elektroniczną czy też inne elektroniczne skrzynki podawcze, zamieszczanie i aktualizacja informacji na stronie www oraz BIP urzędu, na bieżąco reagowanie na awarie infrastruktury IT oraz diagnozowanie i rozwiązywanie problemów związanych ze sprzętem komputerowym (m.in. komputery, urządzenia sieciowe, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, zasilacze awaryjne), przygotowywanie ulotek i materiałów promocyjnych, generacja sprawozdań statystycznych i innych wydruków komputerowych, nadzór nad prawidłowym działaniem serwerów oraz oprogramowania na nich zainstalowanego, nadzór i zarządzanie systemem Syriusz STD, systemem obiegu dokumentów i innych systemów wykorzystywanych w urzędzie.

Na w/w stanowisku pracy obsługa monitora ekranowego i urządzeń biurowych powyżej 4 godzin dziennie.

Miejscem wykonywania pracy jest siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy, ul. Cmentarna 20. Podstawą zawarcia stosunku pracy będzie umowa o pracę na czas określony.

Normy czasu pracy: praca w podstawowym systemie czasu pracy.

Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym czteromiesięcznym okresie rozliczeniowym.

Praca wykonywana jest w dniach od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do godz. 15.30.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w marcu 2024 r. był wyższy niż 6%.

 Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • kopie innych dodatkowych dokumentów poświadczające posiadane kwalifikacje i umiejętności;
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 • oświadczenia kandydata o:
 • pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • o danych kontaktowych wskazanych przez kandydata w formie zgody;
 • podpisana przez kandydata klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata.

* Osoba wybrana w wyniku prowadzonego naboru, przed zawarciem umowy o pracę, będzie zobowiązana doręczyć zaświadczenie wydane przez Krajowy Rejestr Karny.

 Termin i miejsce składania dokumentów: 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w  Dębicy przy ul. Cmentarnej 20 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.30 lub przesłać pocztą na adres Urzędu, z adnotacją: „Dotyczy naboru na stanowisko: Informatyk w Dziale Informatyki, Statystyki, Analiz i Kontroli”  oraz danymi kontaktowymi wskazanymi przez kandydata.

Dokumenty aplikacyjne przyjmowane będą do dnia 9 maja 2024 roku  do godz. 9.00 (decyduje data  i godzina wpływu do Powiatowego Urzędu Pracy).

Aplikacje, które wpłyną do Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne, zostaną poinformowani, zgodnie z danymi  kontaktowymi wskazanymi przez kandydata, o terminie i miejscu przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.pupdebica.pl  -  (BIP)) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie PUP w Dębicy.

Kategoria: Powiązane pliki [3]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Praca w PUP Dębica
doc 2024-04-29 Kwestionariusz_kandydata.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
Kwestionariusz_kandydata.doc 32KB -
docx 2019-12-04 oświadczenie - zgoda tel
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 529
oświadczenie - zgoda tel 29.27KB -
doc 2020-10-07 Klauzula_informacyjna_kadry_nabór do PUP_2020.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 391
Klauzula_informacyjna_kadry_nabór do PUP_2020.doc 54.5KB -

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
PUP Dębica
Pierwsza publikacja
Podlasek Robert 2024-04-29 15:04
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
Robert Podlasek 2024-04-29 15:03
Zatwierdzenie
Katarzyna Rostowska-Machnik 2024-04-29 15:03
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry