BIP
Grafika BIP
Strona główna/Menu Podmiotowe/Praca w PUP Dębica/Nabór na wolne stanowiska pracy/DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W DĘBICY OGŁASZA (..)

DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W DĘBICY OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE PODINSPEKTOR - jedno stanowisko w Dziale Organizacyjnym

DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W DĘBICY
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 
 

PODINSPEKTOR -  jedno stanowisko
w Dziale Organizacyjnym

 Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe (preferowany kierunek: administracyjny);
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii;
 • obywatelstwo polskie lub Unii Europejskiej oraz innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP;
 • w przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego znajomość języka polskiego powinna zostać potwierdzona dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej;
 • znajomość przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 • znajomość ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

 Wymagania dodatkowe:

 • znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;
 • znajomość ustawy o pracownikach samorządowych;
 • znajomość rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi;
 • znajomość rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
 • zdolności interpersonalne - komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów, samodzielność w wykonywaniu zadań, kreatywność w działaniu i tworzeniu poprawnych relacji interpersonalnych;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • dobra organizacja pracy;
 • mile widziane prawo jazdy kat. B;
 • mile widziane doświadczenie w pracy w administracji publicznej (prowadzenie składnicy akt);
 • mile widziana znajomość obsługi elektronicznego systemu obiegu dokumentów;
 • mile widziany kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych i komputera (m.in. w zakresie pakietu Microsoft Office, poczty elektronicznej).

 Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • przyjmowanie w stanie uporządkowanym dokumentacji do składnicy akt z poszczególnych komórek organizacyjnych;
 • przechowywanie i zabezpieczanie przyjętej dokumentacji oraz prowadzenie ewidencji;
 • stała dbałość o właściwe przechowywanie i konserwację przyjętych akt;
 • doradzanie komórkom organizacyjnym w zakresie właściwego postępowania z dokumentacją;
 • nadzór nad archiwizacją dokumentów związanych z funkcjonowaniem Urzędu;
 • udostępnianie przechowywanej dokumentacji osobom upoważnionym;
 • wycofywanie dokumentacji ze składnicy akt w przypadku wznowienia sprawy w komórce organizacyjnej;
 • przeprowadzanie kwerend archiwalnych;
 • inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz udział w jej komisyjnym brakowaniu;
 • dbanie o całość bezpieczeństwa składnicy akt, a w szczególności zabezpieczenie dokumentacji przed pożarem, wilgocią, mechanicznym zniszczeniem, wpływami niszczących środków chemicznych i przed szkodnikami;
 • opracowywanie pism i innych dokumentów;
 • zaopatrywanie urzędu w materiały biurowe, kancelaryjne;
 • dbanie o pozytywny wizerunek urzędu;
 • wysyłanie korespondencji za pośrednictwem Poczty Polskiej i jej ewidencjonowanie;
 • wykonywanie innych niewymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych, wydawanych przez Dyrektora PUP, należą do zadań pracownika Działu Organizacyjnego.

 Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

Stanowisko urzędnicze, związane m.in. prowadzeniem składnicy akt, tj. przejmowaniem

dokumentacji z komórek organizacyjnych, przechowywaniem, zabezpieczaniem, ewidencjonowaniem,

brakowaniem i udostępnianiem dokumentacji, jak również digitalizacją zbiorów, realizacją  zakupów oraz pracą przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Miejscem wykonywania pracy jest siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy, ul. Cmentarna 20. Podstawą zawarcia stosunku pracy będzie umowa o pracę na czas określony.

Normy czasu pracy: praca w podstawowym systemie czasu pracy. Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę
i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym czteromiesięcznym okresie rozliczeniowym.

Pracę wykonywana jest w dniach od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do godz. 15.30.

 Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w marcu 2024 r. był wyższy niż 6%.

 Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • kopie innych dodatkowych dokumentów poświadczające posiadane kwalifikacje i umiejętności;
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 • oświadczenia kandydata o:

- pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

- braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- o danych kontaktowych wskazanych przez kandydata w formie zgody;

- podpisana przez kandydata klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata.

 * Osoba wybrana w wyniku prowadzonego naboru, przed zawarciem umowy o pracę, będzie zobowiązana doręczyć zaświadczenie wydane przez Krajowy Rejestr Karny.

 Termin i miejsce składania dokumentów: 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w  Dębicy przy ul. Cmentarnej 20 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.30 lub przesłać pocztą na adres Urzędu, z adnotacją: „Dotyczy naboru na stanowisko: Podinspektor w Dziale Organizacyjnym”  oraz danymi kontaktowymi wskazanymi przez kandydata.

Dokumenty aplikacyjne przyjmowane będą do dnia  9 maja 2024 r. do godz. 9.00 (decyduje data  i godzina wpływu do Powiatowego Urzędu Pracy).

Aplikacje, które wpłyną do Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne, zostaną poinformowani, zgodnie z danymi  kontaktowymi wskazanymi przez kandydata, o terminie i miejscu przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.pupdebica.pl  -  (BIP)) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie PUP w Dębicy.

Kategoria: Powiązane pliki [3]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Praca w PUP Dębica
doc 2024-04-29 Kwestionariusz_kandydata.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
Kwestionariusz_kandydata.doc 32KB -
docx 2019-12-04 oświadczenie - zgoda tel
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 529
oświadczenie - zgoda tel 29.27KB -
doc 2020-10-07 Klauzula_informacyjna_kadry_nabór do PUP_2020.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 391
Klauzula_informacyjna_kadry_nabór do PUP_2020.doc 54.5KB -

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
PUP Dębica
Pierwsza publikacja
Podlasek Robert 2024-04-29 14:56
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
Robert Podlasek 2024-04-29 14:52
Zatwierdzenie
Katarzyna Rostowska-Machnik 2024-04-29 14:52
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry