BIP
Grafika BIP
Strona główna/Menu Podmiotowe/Praca w PUP Dębica/Nabór na wolne stanowiska pracy/REFERENT - jedno stanowisko w Dziale Organizacyjnym

REFERENT - jedno stanowisko w Dziale Organizacyjnym

DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W DĘBICY
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 
 

REFERENT -  jedno stanowisko
w Dziale Organizacyjnym

………………………………………………………………………..…………………..  
(nazwa stanowiska pracy) 

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe (preferowany kierunek: administracja);
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii;
 • obywatelstwo polskie lub Unii Europejskiej oraz innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP;
 • w przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego znajomość języka polskiego powinna zostać potwierdzona dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.
 • znajomość przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych i komputera (m.in. w zakresie pakietu Microsoft Office, poczty elektronicznej).

 

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;
 • znajomość ustawy o pracownikach samorządowych;
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych;
 • znajomość ustawy Kodeks pracy, w szczególności w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy;
 • zdolności interpersonalne - komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów, samodzielność w wykonywaniu zadań;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • dobra organizacja pracy;
 • mile widziane prawo jazdy kat. B;
 • mile widziane doświadczenie w pracy w administracji publicznej;
 • mile widziana znajomość obsługi elektronicznego systemu obiegu dokumentów;
 • mile widziana znajomość języka angielskiego w stopniu średniozaawansowanym.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • zapewnienie obsługi sekretariatu Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy;
 • obsługa centrali telefonicznej, faksu;
 • przyjmowanie, rejestracja i przekazywanie do komórek organizacyjnych korespondencji przychodzącej do urzędu;
 • prowadzenie ewidencji i właściwej dokumentacji wyjazdów służbowych;
 • opracowywanie pism i innych dokumentów;
 • koordynacja konferencji, wystąpień i stanowisk PUP w zakresie działania Urzędu;
 • zaopatrywanie urzędu w materiały biurowe, kancelaryjne;
 • obsługa spotkań organizowanych przez Dyrektora PUP;
 • dbanie o pozytywny wizerunek urzędu;
 • wykonywanie innych niewymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych, wydawanych przez Dyrektora PUP, należą do zadań pracownika Działu Organizacyjnego.

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

Stanowisko urzędnicze, związane m.in. z prowadzeniem spraw związanych z obsługą sekretariatu, kontaktem ze stronami, realizacją  zakupów oraz pracą przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Miejscem wykonywania pracy jest siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy, ul. Cmentarna 20. Podstawą zawarcia stosunku pracy będzie umowa o pracę na czas określony.

Normy czasu pracy: praca w podstawowym systemie czasu pracy. Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę
i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym czteromiesięcznym okresie rozliczeniowym.

Pracę wykonywana jest w dniach od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do godz. 15.30.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w lipcu 2021 r. był wyższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności;
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie potwierdzające, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie o danych kontaktowych wskazanych przez kandydata w formie zgody na ich przetwarzanie;
 • podpisana przez kandydata klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata.

 

* Osoba wybrana w wyniku prowadzonego naboru, przed zawarciem umowy o pracę, będzie zobowiązana doręczyć zaświadczenie wydane przez Krajowy Rejestr Karny.

 

Termin i miejsce składania dokumentów: 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie osobiście w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w  Dębicy przy ul. Cmentarnej 20 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.30 lub przesłać pocztą na adres Urzędu, z adnotacją: „Dotyczy naboru na stanowisko: Referent w Dziale Organizacyjnym”  oraz danymi kontaktowymi wskazanymi przez kandydata.

Dokumenty aplikacyjne przyjmowane będą do dnia 20.08.2021 r. do godz. 9.00 (decyduje data  i godzina wpływu do Powiatowego Urzędu Pracy).

Aplikacje, które wpłyną do Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne, zostaną poinformowani, zgodnie z danymi  kontaktowymi wskazanymi przez kandydata, o terminie i miejscu przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.pupdebica.pl  -  (BIP)) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie PUP w Dębicy.

 

Kategoria: Powiązane pliki [3]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Praca w PUP Dębica
doc 2020-08-18 Klauzula_informacyjna_kadry_nabór do PUP_2020.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 162
Klauzula_informacyjna_kadry_nabór do PUP_2020.doc 54.5KB -
rtf 2020-08-18 kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.RTF
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 193
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.RTF 52.57KB -
docx 2019-12-04 oświadczenie - zgoda tel
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 256
oświadczenie - zgoda tel 29.27KB -

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
PUP Dębica
Pierwsza publikacja
Świder Grzegorz 2021-08-09 12:56
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
Grzegorz Świder 2021-08-09 12:55
Zatwierdzenie
Grzegorz Świder 2021-08-09 12:55
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry