BIP
Grafika BIP
Strona główna/Menu Podmiotowe/Praca w PUP Dębica/Nabór na wolne stanowiska pracy/SPECJALISTA DS. REJESTRACJI - jedno stanowisko w Dziale (..)

SPECJALISTA DS. REJESTRACJI - jedno stanowisko w Dziale Ewidencji i Świadczeń

DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W DĘBICY
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 
  

SPECJALISTA DS. REJESTRACJI -  jedno stanowisko
w Dziale Ewidencji i Świadczeń

………………………………………………………………………..…………………..  
(nazwa stanowiska pracy)

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe (preferowany kierunek: administracja);
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej rok stażu pracy;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii;
 • obywatelstwo polskie lub Unii Europejskiej oraz innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP;
 • w przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego znajomość języka polskiego powinna zostać potwierdzona dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej;
 • znajomość przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 • znajomość rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy;
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych i komputera (m.in. w zakresie pakietu Microsoft Office, poczty elektronicznej).

 

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 • znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,
 • znajomość ustawy Kodeks pracy szczególnie w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy,
 • zdolności interpersonalne - komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów, samodzielność
  w wykonywaniu zadań
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • gotowość do stałego podnoszenia umiejętności i kwalifikacji zawodowych,
 • mile widziana znajomość obsługi systemu informatycznego Syriusz.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Rejestrowanie i obsługa zgłaszających się bezrobotnych i poszukujących pracy, w tym rejestracja elektroniczna, oraz prowadzenie rejestru tych osób;
 • Przygotowywanie decyzji o uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotną; przyznaniu lub odmowie przyznania prawa do zasiłku;
 • Wydawanie zaświadczeń osobom bezrobotnym;
 • Prowadzenie spraw i dokumentacji związanych ze zgłaszaniem do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia;
 • Realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw członkowskich Unii Europejskiej i państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o swobodzie przepływu osób, w zakresie świadczeń dla bezrobotnych;
 • Sporządzanie i generowanie dokumentów dotyczących zgłaszania oraz wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego i ubezpieczeń społecznych osób bezrobotnych, oraz członków ich rodziny;
 • Prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem korekt w zakresie dokumentacji zgłoszeniowej ZUS, współpraca z Działem Finansowo-Księgowym w zakresie rozliczeń finansowanych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;
 • Porządkowanie akt bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pozostałej dokumentacji przekazywanej do składnicy akt.

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

Stanowisko urzędnicze, związane m.in. z obsługą osób bezrobotnych i poszukujących pracy, przygotowywaniem decyzji i pism oraz pracą przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Miejscem wykonywania pracy jest siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy, ul. Cmentarna 20. Podstawą nawiązania stosunku pracy będzie umowa o pracę na czas określony.

Normy czasu pracy: praca w podstawowym systemie czasu pracy. Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym czteromiesięcznym okresie rozliczeniowym.

Pracę wykonywana jest w dniach od  poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do godz. 15.30.

 

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w lipcu 2021 r. był wyższy niż 6%.

 

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności;
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i staż pracy;
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie potwierdzające, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie o danych kontaktowych wskazanych przez kandydata w formie zgody na ich przetwarzanie;
 • podpisana przez kandydata klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata.

 

* Osoba wybrana w wyniku prowadzonego naboru, przed zawarciem umowy o pracę, będzie zobowiązana doręczyć zaświadczenie wydane przez Krajowy Rejestr Karny.

 

 

Termin i miejsce składania dokumentów: 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie osobiście w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy przy ul. Cmentarnej 20 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.30, lub przesłać pocztą na adres Urzędu, z adnotacją: „Dotyczy naboru na stanowisko: SPECJALISTA DS. REJESTRACJI”, oraz danymi kontaktowymi wskazanymi przez kandydata.

Dokumenty aplikacyjne przyjmowane będą do dnia 20.08.2021  r. do godz. 9.00 (decyduje data  i godzina wpływu do Powiatowego Urzędu Pracy).

 

Aplikacje, które wpłyną do Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej/testu kwalifikacyjnego zostaną poinformowani z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych przez kandydata.. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.pupdebica.pl  -  (BIP)) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie PUP w Dębicy.    

 

Kategoria: Powiązane pliki [3]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Praca w PUP Dębica
rtf 2020-08-18 kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.RTF
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 193
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.RTF 52.57KB -
doc 2020-08-18 Klauzula_informacyjna_kadry_nabór do PUP_2020.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 162
Klauzula_informacyjna_kadry_nabór do PUP_2020.doc 54.5KB -
docx 2019-12-04 oświadczenie - zgoda tel
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 256
oświadczenie - zgoda tel 29.27KB -

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
PUP Dębica
Pierwsza publikacja
Świder Grzegorz 2021-08-09 13:00
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
Grzegorz Świder 2021-08-09 12:59
Zatwierdzenie
Grzegorz Świder 2021-08-09 12:59
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry