BIP
Grafika BIP
Strona główna/Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy.

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Powody wyłaczeń:

  • treści niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań oraz nieuaktualnianych lub niepoddawanych po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji.

Elementy niedostępne to min.

  • wybrane pliki do pobrania na stronie nie są w pełni dostępne cyfrowo,
  • wybrane treści na stronie mogą posiadać błędy redakcyjne,

Oświadczenie sporządzono dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl S.C.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W ramach strony dostępne jest również menu wspomagające dostępność cyfrową, uruchamiane w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tabulator) po odświeżeniu strony. Pozwala na szybkie przejście do następujących sekcji strony:

  • Przejdź do głównego menu (Skrót klawiaturowy: ALT + 0)
  • Przejdź do treści (Skrót klawiaturowy: ALT + 1)
  • Przejdź do mapy strony (Skrót klawiaturowy: ALT + 2)
  • Przejdź do panelu WCAG (Skrót klawiaturowy: ALT + 3)
  • Przejdź do wyszukiwarki (Skrót klawiaturowy: ALT + 4)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Robert Podlasek, adminbip@pup.debica.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 14 68 09 134. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy
39-200 Dębica, ul. Cmentarna 20

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Wjazd i wejście do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy jest od głównej ulicy oraz od parkingów przy budynku. Dojazd i dostęp do budynku - droga utwardzona. Cały teren jest ogrodzony. Główne drzwi wejściowe automatycznie rozsuwane. Szerokie wejście pozwala na bezkolizyjny wjazd wózkiem inwalidzkim. Pracownicy Urzędu zostali, pouczeni o reagowaniu na wszelkie pozostawione i budzące podejrzenie przedmioty w budynku Urzędu.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Budynek dwukondygnacyjny. Posiada dwie szerokie klatki schodowe. Na schodach zamontowane są poręcze. W budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy łazienki przystosowane są dla osób niepełnosprawnych. Dla osób z niepełnosprawnością ruchową dostępna jest łazienka na parterze budynku. Szerokie korytarze oraz wielkość pomieszczeń pozwala na manewrowanie wózkiem inwalidzkim. W razie potrzeby większość spraw urzędowych w Urzędzie można bez ograniczeń załatwić w towarzystwie oraz przy wsparciu wskazanych przez siebie osób trzecich (powyżej 16 roku życia). Osoby z niepełnosprawnością ruchową są obsługiwane na parterze budynku. W budynku nie ma windy. Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną, w holu na parterze budynku Powiatowego Urzędu Pracyw Dębicy zamontowane są szklane zabudowy.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy istnieje System wizualizacji informacji, który umożliwia osobom niepełnosprawnym ruchowo na sprawne rozeznanie się i poruszanie w obiekcie. Urząd posiada infokiosk, który jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Pozwala na uzyskanie informacji o aktualnościach Urzędu. Istnieje również możliwość elektronicznej rejestracji w Urzędzie. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Budynek Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na parkingach przy budynku Urzędu znajdują się po dwa miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych. Podjazd do budynku z poziomu parkingów umożliwia wjazd wózkiem na parter budynku.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Zgodnie z art. 20a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz innych ogólnodostępnych budynków przeznaczonych do wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynków biurowych i socjalnych. Uprawnienie to przysługuje również w środkach transportu kolejowego, drogowego, lotniczego i wodnego oraz w innych środkach komunikacji publicznej. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Status psa asystującego potwierdza certyfikat wydawany po odbyciu odpowiedniego szkolenia. Certyfikat wydaje uprawniony do tego podmiot prowadzący szkolenie psów asystujących, wpisany do rejestru podmiotów uprawnionych do wydawania certyfikatów. Rodzaje psów asystujących, warunki, jakie powinny spełniać podmioty uprawnione do wydawania certyfikatów oraz pozostałe kwestie zostały określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie wydawania certyfikatów potwierdzających status psa asystującego.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Działając na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która reguluje sposób komunikowania się osób głuchych i głuchoniewidomych z administracją publiczną informujemy, że godnie z zapisami powyższej ustawy osoba uprawniona (głucha lub głuchoniewidoma) ma prawo do pośrednictwa tłumacza w kontakcie z urzędem. Świadczenie to jest bezpłatne i przeznaczone dla osób uprawnionych będących osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Osoba uprawniona, która wyrazi chęć komunikowania się w języku migowym może skorzystać z usługi tłumaczeń języka migowego za pomocą usługi Wideotłumacza na stanowisku, które mieści się na parterze budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy pokoju nr 8A. W widocznych miejscach umieszczone zostały oznaczenia informujące o możliwości skorzystania z w/w usługi.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
PUP Dębica
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2019-09-23 10:00
Aktualizacja publikacji
IntraCOM.pl Katowice 2024-01-17 10:02
Wytworzenie publikacji
IntraCOM.pl S.C. 2024-01-17 10:02
Zatwierdzenie
Dyrektor PUP Dębica 2024-01-17 10:02
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry