BIP
Grafika BIP

Nabór na stanowisko Specjalista ds. rejestracji

 

DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W DĘBICY
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 
  

SPECJALISTA DS. REJESTRACJI -  1 stanowisko
w Dziale Ewidencji i Świadczeń

………………………………………………………………………..…………………..  
(nazwa stanowiska pracy)

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe;
 2. doświadczenie zawodowe: co najmniej rok stażu pracy;
 3. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. posiadanie nieposzlakowanej opinii;
 6. obywatelstwo polskie lub Unii Europejskiej oraz innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP;
 7. w przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego znajomość języka polskiego powinna zostać potwierdzona dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej;
 8. znajomość przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 9. znajomość rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy;
 10. umiejętność obsługi urządzeń biurowych i komputera (m.in. w zakresie pakietu Microsoft Office, poczty elektronicznej).

 

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego,
 2. znajomość ustawy o Pracownikach Samorządowych,
 3. znajomość ustawy Kodeks Pracy szczególnie w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy,
 4. zdolności interpersonalne - komunikatywność, umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi,
 5. umiejętność pracy pod presją czasu,
 6. systematyczność, dokładność; rzetelność, uczciwość, kreatywność, odpowiedzialność,
 7. gotowość do stałego podnoszenia umiejętności i kwalifikacji zawodowych,
 8. dyskrecja, twórcze myślenie,
 9. przewidywanie zachowań,
 10. odporność na stres,
 11. mile widziane doświadczenie pracy w administracji publicznej,
 12. mile widziana znajomość obsługi systemu informatycznego Syriusz.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Rejestrowanie i obsługa zgłaszających się bezrobotnych i poszukujących pracy, w tym rejestracja elektroniczna, oraz prowadzenie rejestru tych osób.
 2. Przygotowywanie decyzji o uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotną; przyznaniu lub odmowie przyznania prawa do zasiłku.
 3. Wydawanie zaświadczeń osobom bezrobotnym.
 4. Prowadzenie spraw i dokumentacji związanych ze zgłaszaniem do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia.
 5. Realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw członkowskich Unii Europejskiej i państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o swobodzie przepływu osób, w zakresie świadczeń dla bezrobotnych.
 6. Sporządzanie i generowanie dokumentów dotyczących zgłaszania oraz wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego i ubezpieczeń społecznych osób bezrobotnych, oraz członków ich rodziny.
 7. Prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem korekt w zakresie dokumentacji zgłoszeniowej ZUS, współpraca z Działem Finansowo-Księgowym w zakresie rozliczeń finansowanych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
 8. Porządkowanie akt bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pozostałej dokumentacji przekazywanej do składnicy akt.

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

Jest to stanowisko urzędnicze, związane m.in. z obsługą osób bezrobotnych i poszukujących pracy, przygotowywaniem decyzji i pism oraz pracą przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Miejscem wykonywania pracy jest siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy, ul. Cmentarna 20. Podstawą nawiązania stosunku pracy będzie umowa o pracę na czas określony.

Normy czasu pracy: praca w podstawowym systemie czasu pracy. Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym czteromiesięcznym okresie rozliczeniowym.

Pracę wykonuje się: poniedziałek - piątek od godz. 7.30 do godz. 15.30.

 

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w lipcu 2020 r. był wyższy niż 6%.

 

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i staż pracy,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie potwierdzające, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • podpisana przez kandydata klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata.

* Osoba wybrana w wyniku prowadzonego naboru, przed zawarciem umowy o pracę, będzie zobowiązana doręczyć zaświadczenie wydane przez Krajowy Rejestr Karny.

 

 

Termin i miejsce składania dokumentów: 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie osobiście w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy przy ul. Cmentarnej 20 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.30, lub przesłać pocztą na adres Urzędu, z adnotacją: „Dotyczy naboru na stanowisko: SPECJALISTA DS. REJESTRACJI”, oraz dokładnym adresem zwrotnym nadawcy. Każda złożona oferta powinna zawierać adres korespondencyjny kandydata oraz numer telefonu.

Dokumenty aplikacyjne przyjmowane będą do dnia 31.08.2020  r. do godz. 9.00 (decyduje data  i godzina wpływu do Powiatowego Urzędu Pracy).

 

Aplikacje, które wpłyną do Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej/testu kwalifikacyjnego zostaną poinformowani z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych przez kandydata.. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie PUP w Dębicy.    

 

P.O. DYREKTOR

Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy

mgr Katarzyna Rostowska-Machnik

 

 

 

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Praca w PUP Dębica
doc 2020-10-07 Klauzula_informacyjna_kadry_nabór do PUP_2020.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 391
Klauzula_informacyjna_kadry_nabór do PUP_2020.doc 54.5KB -

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
PUP Dębica
Pierwsza publikacja
Świder Grzegorz 2020-08-18 12:43
Aktualizacja publikacji
Świder Grzegorz 2020-08-18 12:44
Wytworzenie publikacji
Dawid Nauka 2020-09-04 13:10
Zatwierdzenie
Dawid Nauka 2020-09-04 13:10
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry