BIP
Grafika BIP

Nabór na stanowisko urzędnicze

DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W DĘBICY
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

PODINSPEKTOR - jedno stanowisko
w komórce organizacyjnej Zespół Prawno-Administracyjny

………………………………………………………………………..…………………..
(nazwa stanowiska pracy) 

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: prawo, administracja);
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii;
 • obywatelstwo polskie lub Unii Europejskiej oraz innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP;
 • w przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego znajomość języka polskiego powinna zostać potwierdzona dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej;
 • znajomość przepisów: ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz aktów wykonawczych; ustawy o ochronie danych osobowych; ustawy o dostępie do informacji publicznej; kodeksu pracy; kodeksu cywilnego: kodeksu postępowania administracyjnego, prawa zamówień publicznych, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE,

 

Wymagania dodatkowe:

 • zdolności interpersonalne - rzetelność, sumienność, umiejętność pracy w zespole, samodzielność, odporność na stres,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • dobra organizacja czasu pracy,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

 • opracowywanie wewnętrznych aktów normatywnych PUP;
 • udzielanie wyjaśnień dotyczących stanu prawnego w zakresie spraw prowadzonych przez PUP;
 • uzgadnianie treści pism zawierających argumentację prawną;
 • udzielanie informacji na pisemne zapytania wpływające do PUP;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach odroczenia terminu spłaty, rozłożenia na raty lub umorzenia części albo całości nienależnie pobranego świadczenia udzielonego ze środków Funduszu Pracy oraz Europejskiego Funduszu Społecznego;
 • prowadzenie postępowań dotyczących należności z tytułu zwrotu refundacji lub przyznanych jednorazowo środków, o których mowa w Ustawie oraz innych świadczeń finansowanych z Funduszu Pracy oraz Europejskiego Funduszu Społecznego;
 • przygotowywanie projektów decyzji o odroczeniu terminu spłaty, rozłożenia na raty lub umorzenia części albo całości nienależnie pobranego świadczenia udzielonego ze środków Funduszu Pracy, należności z tytułu zwrotu refundacji lub przyznanych jednorazowo środków, o których mowa w ustawie oraz innych świadczeń finansowanych z Funduszu Pracy oraz Europejskiego Funduszu Społecznego;
 • prowadzenie spraw związanych z odwołaniami od decyzji administracyjnych oraz skargami do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w zakresie zadań realizowanych przez Zespół Prawno-Administracyjny;
 • wykonywanie nadzoru nad egzekucją należności PUP oraz podejmowanie czynności w zakresie postępowania egzekucyjnego;
 • przyznawanie świadczeń przysługującym rolnikom zwolnionym z pracy:
 • realizacja zadań z zakresu pomocy de minimis;
 • rozpatrywanie skarg i wniosków; analiza skarg i wniosków;
 • realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem kontroli zarządczej;
 • nadzór merytoryczny nad stroną internetową PUP; nadzór merytoryczny nad BIP;
 • koordynacja spraw związanych z udostępnianiem informacji publicznej

 Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

Jest to stanowisko urzędnicze, związane z pracą przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Miejscem wykonywania pracy jest siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy,
ul. Cmentarna 20. Podstawą nawiązania stosunku pracy będzie umowa o pracę na czas określony.

Normy czasu pracy: praca w podstawowym systemie czasu pracy. Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym czteromiesięcznym okresie rozliczeniowym.

Pracę wykonuje się: poniedziałek - piątek od godz. 7.30 do godz. 15.30.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w listopadzie 2020 r. był wyższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (stanowi załącznik),
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie potwierdzające, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • podpisana przez kandydata klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata.

* Osoba wybrana w wyniku prowadzonego naboru, przed zawarciem umowy o pracę, będzie zobowiązana doręczyć zaświadczenie wydane przez Krajowy Rejestr Karny.

 Termin i miejsce składania dokumentów: 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie osobiście w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy przy ul. Cmentarnej 20 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.30, lub przesłać pocztą na adres Urzędu, z adnotacją: „Dotyczy naboru na stanowisko: Podinspektor w Zespole Prawno-Administracyjnym ”, oraz dokładnym adresem zwrotnym nadawcy.

 Dokumenty aplikacyjne przyjmowane będą do dnia 29grudnia 2020  r.  do godz. 9.00 (decyduje data  i godzina wpływu do Powiatowego Urzędu Pracy).

Aplikacje, które wpłyną do Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej/testu kwalifikacyjnego zostaną poinformowani z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych przez kandydata. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie PUP w Dębicy.   

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Praca w PUP Dębica
doc 2020-10-07 Klauzula_informacyjna_kadry_nabór do PUP_2020.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 391
Klauzula_informacyjna_kadry_nabór do PUP_2020.doc 54.5KB -

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
PUP Dębica
Pierwsza publikacja
Podlasek Robert 2020-12-18 14:23
Aktualizacja publikacji
Podlasek Robert 2020-12-18 14:38
Wytworzenie publikacji
Robert Podlasek 2020-12-18 14:37
Zatwierdzenie
Katarzyna Rostowska-Machnik 2020-12-18 14:37
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry