BIP
Grafika BIP

SPECJALISTA DS. PROGRAMÓW - 1 stanowisko w Dziale Instrumentów Rynku Pracy w komórce organizacyjnej Centrum Aktywizacji Zawodowej

DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W DĘBICY
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 
  

SPECJALISTA DS. PROGRAMÓW -  1 stanowisko
w Dziale Instrumentów Rynku Pracy
w komórce organizacyjnej Centrum Aktywizacji Zawodowej

 
 

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: prawo, administracja);
 2. doświadczenie zawodowe: co najmniej rok stażu pracy w wykonywaniu zadań w zakresie przygotowania, realizacji i oceniania programów rynku pracy;
 3. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. posiadanie nieposzlakowanej opinii;
 6. obywatelstwo polskie lub Unii Europejskiej oraz innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP;
 7. w przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego znajomość języka polskiego powinna zostać potwierdzona dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej;
 8. znajomość przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz aktów wykonawczych do wymienionej ustawy;
 9. umiejętność obsługi urządzeń biurowych i komputera (m.in. w zakresie pakietu Microsoft Office, poczty elektronicznej).

 Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego,
 2. znajomość ustawy o Pracownikach Samorządowych,
 3. znajomość ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
 4. zdolności interpersonalne - komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres,
 5. bardzo dobra organizacja czasu pracy, samodzielność, dokładność; rzetelność, uczciwość, umiejętność analitycznego myślenia , odpowiedzialność,
 6. gotowość do stałego podnoszenia umiejętności i kwalifikacji zawodowych,
 7. wysoka kultura osobista,
 8. mile widziane doświadczenie pracy w administracji publicznej,
 9. mile widziana znajomość obsługi systemu informatycznego Syriusz.

 Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Wykonywanie zadań w zakresie przygotowywania, realizacji i oceniania realizacji programów rynku pracy.
 2. Opracowywanie i realizacja programów specjalnych.
 3. Opracowywanie i realizacja programów pilotażowych.
 4. Opracowywanie wniosków o pozyskanie środków finansowych na działania z zakresu aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy.
 5. Inicjowanie działań w zakresie aktywizacji i integracji społecznej bezrobotnych realizowanych w ramach Programu Aktywizacja i Integracja.
 6. Organizowanie prac społecznie użytecznych dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku.
 7. Realizacja zadań wynikających z przepisów o zatrudnieniu socjalnym oraz spółdzielniach socjalnych określonych w art.108 ust.1 pkt.40 i 41 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 8. Refundacja kosztów zatrudnienia wspieranego na zasadach określonych w ustawie o zatrudnieniu socjalnym.
 9. Prowadzenie spraw dotyczących finansowania świadczeń integracyjnych przyznawanych na podstawie przepisów o zatrudnieniu socjalnym dla uczestników centrum integracji społecznej.
 10. Prowadzenie spraw dot. udzielania dofinansowania przedsiębiorcy części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 zgodnie z art. 15zzb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (…).
 11. Prowadzenia spraw dot. rozliczenia wydatkowania środków przeznaczonych na dofinansowanie przedsiębiorcy części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 zgodnie z art. 15zzb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (…).
 12. Przygotowywanie wezwań do zwrotu otrzymanych środków w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.
 13. Prowadzenie niezbędnej dokumentacji oraz wprowadzanie danych do SI SYRIUSZ.
 14. Udzielanie klientom wyjaśnień i informacji w zakresie realizowanych programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 15. Realizowanie zadań określonych zakresem czynności z uwzględnieniem pełnej znajomości przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).
 16. Dbałość o wysoki poziom obsługi klienta.
 17. Przygotowywanie dokumentacji i przekazywanie do składnicy akt.

 Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

Jest to stanowisko urzędnicze, związane m.in. z wykonywaniem zadań w zakresie przygotowywania, realizacji
i oceniania realizacji programów rynku pracy, prowadzeniem spraw dot. udzielania dofinansowania przedsiębiorcy części kosztów wynagrodzeń pracowników w następstwie wystąpienia COVID-19 oraz pracą przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Miejscem wykonywania pracy jest siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy,
ul. Cmentarna 20. Podstawą nawiązania stosunku pracy będzie umowa o pracę na czas określony.

Normy czasu pracy: praca w podstawowym systemie czasu pracy. Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym czteromiesięcznym okresie rozliczeniowym.

Pracę wykonuje się: poniedziałek - piątek od godz. 7.30 do godz. 15.30.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, we wrześniu 2020 r. był wyższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (stanowi załącznik),
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i staż pracy,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie potwierdzające, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • podpisana przez kandydata klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata.

* Osoba wybrana w wyniku prowadzonego naboru, przed zawarciem umowy o pracę, będzie zobowiązana doręczyć zaświadczenie wydane przez Krajowy Rejestr Karny.

 Termin i miejsce składania dokumentów: 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie osobiście w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy przy ul. Cmentarnej 20 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.30, lub przesłać pocztą na adres Urzędu, z adnotacją: „Dotyczy naboru na stanowisko: SPECJALISTA DS. PROGRAMÓW”, oraz dokładnym adresem zwrotnym nadawcy.

 Dokumenty aplikacyjne przyjmowane będą do dnia 19 października 2020  r.  do godz. 9.00 (decyduje data  i godzina wpływu do Powiatowego Urzędu Pracy).

Aplikacje, które wpłyną do Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej/testu kwalifikacyjnego zostaną poinformowani z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych przez kandydata. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie PUP w Dębicy.    

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Praca w PUP Dębica
doc 2020-10-07 Klauzula_informacyjna_kadry_nabór do PUP_2020.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 391
Klauzula_informacyjna_kadry_nabór do PUP_2020.doc 54.5KB -

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
PUP Dębica
Pierwsza publikacja
Świder Grzegorz 2020-10-07 14:38
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
Dawid Nauka 2020-11-03 11:52
Zatwierdzenie
Dawid Nauka 2020-11-03 11:52
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry