BIP
Grafika BIP

Zadania i kompetencje

Powiatowa Rada Zatrudnienia w Dębicy jest organem opiniodawczo-doradczym starosty w sprawach polityki rynku pracy.

Zakres działania:

Do zakresu działania Powiatowej Rady Zatrudnienia w Dębicy należy w szczególności:

 1. Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie.
 2. Ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy.
 3. Opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań.
 4. Składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie.
 5. Delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora powiatowego urzędu pracy.
 6. Opiniowanie wniosków o odwołanie dyrektora powiatowego urzędu pracy.

Powiatowa Rada Zatrudnienia w Dębicy opiniuje:

 1. Celowość realizacji programów specjalnych, biorąc pod uwagę w szczególności:
  • liczbę osób objętych programem i kryteria doboru tych osób,
  • zakładane rezultaty programu specjalnego, w tym przewidywaną efektywność kosztową i zatrudnieniową,
  • koszty realizacji programu specjalnego, w tym poszczególnych przedsięwzięć.
 2. Proponowane przez starostę zmiany realizacji programów specjalnych.
 3. Celowość realizacji Programu Aktywizacja i Integracja biorąc pod uwagę w szczególności:
  • kryteria doboru bezrobotnych,
  • zakładane efekty realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.

W skład Powiatowej Rady Zatrudnienia wchodzą osoby powołane przez starostę spośród działających na terenie powiatu:

 • terenowych struktur każdej reprezentatywnej organizacji związkowej w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno – Gospodarczych,
 • terenowych struktur każdej reprezentatywnej organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno – Gospodarczych,
 • społeczno – zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych,
 • jednostek samorządu terytorialnego,
 • organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy. 

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 598) do dnia powołania powiatowych rad rynku pracy zadania tych rad wykonują powiatowe rady zatrudnienia, działające w składzie i na zasadach określonych w przepisach dotychczasowych.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
PUP Dębica
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2019-12-04 09:11
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
Wilczyńska-Ziomek Kinga 2019-06-17 12:49
Zatwierdzenie
Wilczyńska-Ziomek Kinga 2019-06-17 12:49
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry