BIP
Grafika BIP

Zadania i kompetencje

Do zakresu działania powiatowej rady rynku pracy należy w szczególności:

1.   Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie.

2.   Ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy.

3.   Opiniowanie opracowanych przez powiatowy urząd pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu powiatu i sprawozdań z ich wykorzystania;

4.   Składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, w tym opinii o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie.

5.   Ocenianie okresowych sprawozdań z działalności powiatowego urzędu pracy.

6.   Delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora powiatowego urzędu pracy.

7.   Opiniowanie wniosków o odwołanie dyrektora powiatowego urzędu pracy.

8.   Przed wydaniem opinii o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, wojewódzka rada rynku pracy może zasięgnąć opinii powiatowej rady rynku pracy.

 

Powiatowa Rady Rynku Pracy w Dębicy opiniuje:

1)   celowość realizacji programów specjalnych, biorąc pod uwagę w szczególności:

a)    liczbę osób objętych programem i kryteria doboru tych osób,

b)    zakładane rezultaty programu specjalnego, w tym przewidywaną efektywność kosztową i zatrudnieniową,

c)     koszty realizacji programu specjalnego, w tym poszczególnych przedsięwzięć;

2)   proponowane przez starostę zmiany realizacji programów specjalnych;

3)   celowość realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, biorąc pod uwagę w szczególności:

a)    kryteria doboru bezrobotnych,

b)    zakładane efekty realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.

 

Zgodnie z art. 76 ust. 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Starosta może odroczyć termin płatności lub rozłożyć na raty nienależnie pobrane świadczenie, zwrot refundacji oraz jednorazowo przyznanych środków w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 2 i 3 ustawy, albo po zasięgnięciu opinii powiatowej rady rynku pracy umorzyć te należności w całości albo w części, jeżeli wystąpiła jedna z przesłanek:

1)    w postępowaniu egzekucyjnym lub na podstawie innych okoliczności lub dokumentów stwierdzono, że osoba lub inny podmiot, które pobrały nienależne świadczenie, refundację lub otrzymały jednorazowo środki, o których mowa w art. 46 ust. 1 ustawy, nie posiadają majątku, z którego można dochodzić należności;

2)    dochodzenie należności mogłoby pozbawić osobę, która pobrała nienależne świadczenie lub otrzymała jednorazowo środki, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy, albo osobę pozostającą na jej utrzymaniu niezbędnych środków utrzymania;

3)    osoba, która pobrała nienależne świadczenie lub otrzymała jednorazowo środki, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy, zmarła, nie pozostawiając majątku, z którego można dochodzić należności;

4)    zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty nienależnie pobranego świadczenia, refundacji lub jednorazowo przyznanych środków, o których mowa w art. 46 ust. 1 ustawy, przewyższającej wydatki egzekucyjne.

Przepis stosuje się odpowiednio do innych niewymienionych w tym przepisie świadczeń finansowanych z Funduszu Pracy, w szczególności do refundacji uzyskiwanych z tytułu umowy o zorganizowanie prac interwencyjnych oraz robót publicznych.

 

W skład Powiatowej Rady Rynku Pracy wchodzą osoby powołane przez starostę spośród działających na terenie powiatu:

·         terenowych struktur każdej reprezentatywnej organizacji związkowej w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego,

·         terenowych struktur każdej reprezentatywnej organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego,

·         społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych,

·         organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy,

·         organów jednostek samorządu terytorialnego lub nauki.”

 

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
PUP Dębica
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2019-12-04 09:11
Aktualizacja publikacji
Świder Grzegorz 2023-06-30 08:18
Wytworzenie publikacji
Robert Podlasek 2023-06-30 08:18
Zatwierdzenie
Katarzyna Rostowska-Machnik 2023-06-30 08:18
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry