BIP
Grafika BIP
Strona główna/Menu Podmiotowe/Dane PUP Dębica/Informacja dotyczaca danych osobowych

Informacja dotyczaca danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. administratorem danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy, ul Cmentarna 20, 39-200 Dębica;
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pup.debica.pl;
  3. dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., na podstawie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz aktów wykonawczych do ww. ustawy;
  4. dane osobowe przechowywane są w czasie określonym przepisami prawa: przez okres archiwizacji zgodnie z § 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy, dane i dokumenty osób wyłączonych z rejestru bezrobotnych i poszukujących pracy są przechowywane na zasadach określonych w przepisach o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
  5. w przypadku umów zawieranych przez Powiatowy Urząd Pracy, dane przechowywane są przez okres realizacji zawartej umowy, a po rozwiązaniu umowy przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń, oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa;
  6. w  przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub złożenia sprzeciwu – do momentu odpowiednio wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu;
  7. osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO) i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO);
  8. osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  9. podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem (art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) jest obligatoryjne;
  10. dane, których administratorem jest Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy, nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
PUP Dębica
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2019-12-03 14:09
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
Podlasek Robert 2018-05-25 07:40
Zatwierdzenie
Podlasek Robert 2018-05-25 07:40
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry