BIP
Grafika BIP
Strona główna/Menu Podmiotowe/Dane PUP Dębica/Informacja dotyczaca danych osobowych

Informacja dotyczaca danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO") oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że administratorem danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy, ul. Cmentarna 20, 39-200 Dębica.
Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres e-mail: iod@pup.debica.pl lub telefonicznie: 14 680 91 76.
 
1. Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy przetwarza dane osobowe w następujących celach, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz lit. e RODO, ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz innych ustaw i aktów wykonawczych do tych ustaw w celu rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy, prowadzenia pośrednictwa pracy dla zarejestrowanych osób, a w razie braku możliwości zapewnienia odpowiedniej pracy:
1) świadczenia usługi poradnictwa zawodowego,
2) inicjowania, organizowania i finansowania szkoleń, przygotowania zawodowego dorosłych i staży oraz przyznawania i wypłacania stypendiów,
3) inicjowania i dofinansowania tworzenia dodatkowych miejsc pracy,
4) inicjowania oraz finansowania w zakresie określonym w ustawie innych instrumentów rynku pracy,
5) przyznawania i wypłacania zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia,
a także wydawania decyzji administracyjnych, prowadzenia postępowań windykacyjnych i kontrolnych, wydawania opinii przez powiatową radę rynku pracy, opracowywanie analiz i sprawozdań statystycznych dotyczących lokalnego rynku pracy oraz realizacji umów cywilnoprawnych niezbędnych do funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy, w związku z realizacją zadań ustawowych.
W pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu wskazanym przy przekazaniu zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 
2. Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy przetwarza dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz w ramach wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi - Powiatowemu Urzędowi Pracy w Dębicy. Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy przetwarza dane osobowe także w sytuacji, gdy osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

3. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Niemniej jednak dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom oraz instytucjom publicznym na podstawie przepisów prawa.

4. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

5. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 1, zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt zatwierdzonym przez Archiwum Państwowe w Krakowie lub okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń (co najmniej przez okres równy okresowi przedawnienia).
W sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów szczególnych.

6. W związku z przetwarzaniem przez Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy danych osobowych, przysługuje osobom, których dane dotyczą, prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO) i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO).

7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, przysługuje prawo do usunięcia swoich danych (art. 17 RODO) oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

8. Przysługuje prawo do wniesienia skargi w zakresie nieuprawnionego przetwarzania danych osobowych do  Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

9. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe. Jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody to podanie danych jest dobrowolne.

10. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 
Jeżeli zaistnieje konieczność przeprowadzenia dalszego przetwarzania danych osobowych w innych celach niż wymienione wyżej, Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy powiadomi osobę, której dane dotyczą oraz w razie potrzeby wystąpi o zgodę, chyba że zaistnieją przesłanki o których mowa w art. 3, 4 lub 5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
PUP Dębica
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2019-12-03 14:09
Aktualizacja publikacji
Świder Grzegorz 2022-08-16 13:37
Wytworzenie publikacji
Grzegorz Świder 2022-08-16 13:36
Zatwierdzenie
Grzegorz Świder 2022-08-16 13:36
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry