BIP
Grafika BIP

Skargi wnioski petycje

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej a także ustnie do protokołu.

Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.

Załatwianie skargi lub wniosku następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. W przypadku niezałatwienia sprawy w tym czasie, skarżący się lub wnioskodawca zostaje powiadomiony o przyczynach zwłoki oraz o nowym terminie jej rozpatrzenia z pouczeniem o prawie do wniesienia ponaglenia.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy i Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy przyjmują strony w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek od  8.00 do 15.00.

 Rejestrowanie, organizowanie oraz nadzorowanie załatwiania skarg i wniosków w urzędzie należy do zadań Zespołu Prawno-Administracyjny.

 Skargi i wnioski oraz oryginalną dokumentację dotyczącą ich załatwienia przechowuje Zespół Prawno-Administracyjny.

Podstawa prawna: DZIAŁ VIII. - „Skargi i wnioski” - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
PUP Dębica
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2019-12-03 14:05
Aktualizacja publikacji
Podlasek Robert 2022-04-05 11:34
Wytworzenie publikacji
Robert Podlasek 2022-04-05 11:34
Zatwierdzenie
Katarzyna Rostowska-Machnik 2022-04-05 11:34
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry